g k h ppt

第五课gkhghk新笔画:竖左弯新笔画:左斜右斜

xiǎo gē zi,gū gū gū。
小鸽子,咕咕咕。
xiǎo kē dǒu,yuán yuán dù。
小蝌蚪,圆圆肚。
xiǎo hé shuǐ,huā lā lā。
小河水,哗啦啦。
xiǎo péng yǒu,xiào hā hā。
小朋友,笑哈哈。
xiǎo gē zi,gū gū gū。
xiǎo kē dǒu,yuán yuán dù。
xiǎo hé shuǐ,huā lā lā。
xiǎo péng yǒu,xiào hā hā。
xiǎo gē zi,gū gū gū。 小 鸽 子,咕 咕 咕。 xiǎo kē dǒu,yuán yuán dù。 小 蝌 蚪, 圆 圆 肚。 xiǎo hé shuǐ,huā lā lā。 小 河 水 , 哗 啦啦。 xiǎo péng yǒu,xiào hā hā。 小 朋 友 , 笑 哈 哈。
gɑ kɑ hɑ ɑ ɑ ɑ ge ke he gu ku hu
bó bo pó po gū gu gē ge
nǐ hé gē ge bá hé.
kū hǔ gē ge
哭虎哥哥
c g g l l k k h h小白鸽哥哥有只小白鸽,小白鸽呀爱唱歌。咕咕咕,咕咕咕,哥哥听了笑呵呵。gkhg-a→gak-a→kah-a→hag-e→geg-u→guk-e→kek-u→kuh–e→heh–u→hu小鸭子嘎嘎叫卡车的卡哈哈大笑的哈鸽子的鸽姑姑的姑柯南的柯水库的库喝水的喝葫芦娃的葫g–u-a→gua西瓜声母-介母-韵母g–u-o→guo电饭锅声母-介母-韵母h–u-a→hua花朵声母-介母-韵母h–u-o→huo火声母-介母-韵母声母轻,介母快,韵母响,三音连读很顺当。声母轻,介母快,韵母响,三音连读很顺当。g–u–a→guag–u–o→guok–u–a→kuah–u–a→huak–u–o→kuoh–u–o→huo猜一猜两棵小树十个杈,不长叶子不开花。能写会算还会画,天天干活不说话。花哥弟个画
本文来自 精品文库网(www.jingpinwenku.com),转载请保留网址和出处